Zasady korzystania z parkingu.

 • W celu pobrania biletu z parkomatu w strefie A i B, należy wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu.
 • Pobranie bezpłatnego jednorazowego, dwugodzinnego biletu jest możliwe dwa razy w ciągu dobry (0:00-16:00 oraz 16:01-23:59).
 • Pierwsze dwie godziny są bezpłatne (po pobraniu biletu z parkomatu i umieszczeniu go za przednią szybą pojazdu), każda następna godzina postoju jest płatna.
Parkomat

Regulamin parkingu

 1. Poprzez wjazd na teren parkingu, użytkownik zawiera z EuroPark Sp. z o.o. umowę o najem miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa ulega zakończeniu z chwilą wyjazdu z Parkingu. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu Parkingu, użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystać z parkingu.
 2. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych do 3,5 t, co do których uiszczono opłatę za czas parkowania lub pobrano jednorazowy bilet parkingowy, uprawniający do bezpłatnego postoju, oraz dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie w tej strefie.
 3. Cennik oraz czas obowiązywania płatnego parkowania umieszczony jest na automacie pobierającym opłaty. Na bilecie powinien zostać umieszczony poprawny numer rejestracyjny pojazdu. Opłata za parkowanie jest naliczana proporcjonalnie do czasu parkowania. Automat nie wydaje reszty.
 4. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych.
 5. Pojazdy używane przez osoby niepełnosprawne, są upoważnione do bezpłatnego parkowania na miejscach wyznaczonych, pod warunkiem posiadania ważnej karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej, wydanej przez właściwy organ.
 6. W celu umożliwienia dokonania kontroli bilet lub zezwolenie uprawniające do bezpłatnego postoju, lub karta abonamentowa powinny zostać umieszczone do wglądu wewnątrz pojazdu za przednią szybą, po lewej stronie w miejscu dobrze widocznym z zewnątrz.
 7. Bilet jest ważny wyłącznie dla pojazdu, którego prawidłowy numer rejestracyjny widnieje na bilecie.
 8. Zabrania się:
  – palenia lub używania otwartego ognia,
  – mycia lub odkurzania samochodów,
  – wymiany płynów lub oleju,
  – jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu,
  – spożywania alkoholu,
  – dokonywania sprzedaży towarów i usług.
 1. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone. Parkowanie na miejscach zarezerwowanych dozwolone jest tylko za specjalnym zezwoleniem. Parkowanie w strefie abonamentowej dozwolone tylko za specjalnym zezwoleniem.
 2. Naruszenie warunków regulaminu spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w kwocie 80 PLN, w przypadku nienależytego wykonywania umowy najmu przez użytkownika pojazdu, w wypadkach, które opisane są w pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oraz 9 niniejszego regulaminu, a dodatkowo w przypadku wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia ludzkiego może ponadto usunąć pojazdu z terenu parkingu. Koszty usunięcia pojazdu, w tym koszty przechowania,  ponosi jego właściciel.
 3. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia EuroPark będzie dochodził zapłaty na drodze postępowania egzekucyjnego. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w §3 ust.1  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9.11.2015 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2017r. poz. 478) a także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego wynikającymi ze stosownych orzeczeń.
 4. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich. Korzystanie z Parkingu przez podmioty nie posiadające statusu konsumentów odbywa się wyłącznie na własne ryzyko parkującego. Korzystanie z parkingu przez konsumentów odbywa się na zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego.

Obowiązuje od dnia 01.08.2019 r.